Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.swiatwokolkuchni.pl, korzystających z tej witryny i dokonujących zakupów w Sklepie Świat wokół kuchni prowadzonym przez Firmę Handlowo-Produkcyjną PAK Sp. z o.o. w Toruniu. Doceniamy Państwa zaufanie i niezwykle starannie i z zachowaniem najwyższych standardów chronimy Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa zamówienie, dane osobowe i informacje o płatnościach chronione są przez techniczne systemy bezpieczeństwa i dodatkowe procesy uprawniające. Dotyczy to zarówno transferu danych, jak i ich zapisywania na naszych serwerach.

Administratorem danych pobieranych od Państwa jest Firma Handlowo - Produkcyjna PAK Sp. z o.o. w Toruniu ul. Towarowa 15 87-100 Toruń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000102161.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

I. Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:

1.1. rejestracji konta jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu sklepu i Ogólnych Warunków Umowy,

1.2. realizacji zamówień produktu/usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu sklepu i Ogólnych Warunków Umowy,

1.3. dokonania rozliczeń wynikających z umowy z klientem jest art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

1.4. niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną na podstawie odrębnej wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana przez dobrowolną akceptację okienka checkbox na stronie sklepu internetowego,

2. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze sklepu internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Użytkownika ze strony sklepu. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.

4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

5. Dane przetwarzane dla celów Rejestracji będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta serwisowego (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).

6. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

7. Dane przetwarzane w celach marketingowych Spółki drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

8. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

9. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

10. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w sklepie internetowym.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

2.1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

2.2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);

2.3. adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

2.4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);

2.5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”);

3.Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

- w procesie rejestracji: adres e-mail, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.

- w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług : imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika.

4. Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator nie będzie w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach sklepu internetowego.

5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

5.1. zakładanie konta Użytkownika,

5.2. składanie zamówień,

5.3. zawarcie i realizacja Umowy,

5.4. rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,

5.5. bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi Umowami,

5.6. realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika),

5.7. realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego konkursu,

6. Dane osobowe na tej stronie pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszym dokumencie.

Odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

- pracownicy i współpracownicy Administratora,

- podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

- w przypadku Użytkownika, który korzysta w serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

- firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną.

Pobieramy dane osobowe w ramach procesów zamówień, rejestracji dostępu do konta osobistego, newslettera bądź innego rodzaju informacji handlowej. Ponadto zapisujemy dalsze dane nieosobowe, aby nieustannie ulepszać naszą ofertę. W naszych plikach Server Log Files zapisujemy informacje, które Państwa przeglądarka z przyczyn technicznych automatycznie nam przekazuje. Są to następujące informacje:

-Typ/wersja przeglądarki,

- stosowany system operacyjny,

- URL (wcześniej odwiedzona strona),

- nazwa hosta komputera (adres IP),

- godzina zapytania serwera.

Spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych nie następuje. Nie ma miejsca połączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym Państwa danymi osobowymi. Po odwiedzeniu naszej strony Państwa adres IP zostaje niezwłocznie wykasowany.

O ile na naszej stronie istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy o sprawdzenie, które z nich chcecie nam Państwo ujawnić. Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Państwa zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych, jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, w tym – serwisowej i ewentualnie do celów statystycznych.

III.Newsletter i inne informacje handlowe

Dzięki naszemu Newsletterowi oraz innego rodzaju informacjom handlowym poprzez e-mail mają Państwo regularny dostęp do aktualnych ofert, a także innego rodzaju informacji handlowej.

Nasz Newsletter oraz innego rodzaju informację handlową otrzymają Państwo po wyrażeniu zgody na ich przysłanie na podany przez siebie adres e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przez kliknięcie w link, który otrzymają Państwo na podany przez siebie adres e-mail, oznacza wyrażenie zgody:

-na przesyłanie informacji handlowej, w tym Newslettera;

- na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez Administratora w celach związanych z wysyłką Newslettera i informacji handlowej.

Oczywiście w każdym czasie mają Państwo możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania Państwa adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej przesyłanej na podany adres e-mail prosimy o skorzystanie z odnośnika znajdującego się na końcu każdego Newslettera. Zarejestrowani użytkownicy mogą złożyć rezygnację z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej w „Twoje Konto” na www.swiatwokolkuchni.pl.

Dzięki funkcjonalności naszego Newslettera możemy automatycznie śledzić, jakie zawartości naszego Newslettera są dla naszych klientów szczególnie interesujące (patrz również rozdziały „Cookies” oraz „Zastosowanie pikseli liczbowych”). Wyniki pseudonimowej analizy stosujemy wyłącznie do celów polepszenia oferty. Dokładne przyporządkowanie wyników do osoby nie ma miejsca. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie do analizowania Państwa danych w celu polepszenia oferty, wysyłając krótką informację na poniższy adres.

IV. Prawa Użytkowników

1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

1.1. dostępu do danych,

1.2. sprostowania danych,

1.3. usunięcia danych,

1.4. ograniczenia przetwarzania danych,

1.5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

1.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@swiatwokolkuchni.pl .

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kdybowska@pak.torun.pl .

V. Kontakt z Administratorem

1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

3. Gdy Użytkownik kontaktuje się w celu dokonania danych czynności, Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

V. Zabezpieczenia

1.Nasze standardy techniczne - Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

2.Bezpieczeństwo obrotu płatniczego – oferujemy Państwu możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy, gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem) albo kartą kredytową. Wszystkie rodzaje płatności są szeroko chronione poprzez wyżej wymienione standardy bezpieczeństwa.

W przypadku płatności kartą kredytową zainstalowaliśmy dodatkowe zabezpieczenie: gwarantowane jest ono poprzez wpisywanie numeru karty kredytowej w procesie zamawiania w miejscu „Sposób płatności”. Trzycyfrowy numer identyfikacji karty znajdziecie Państwo na odwrocie swojej karty kredytowej.

Ponadto spełniamy oczywiście wymogi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

2.1. szyfrowanie danych osobowych,

2.2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

2.3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie

incydentu fizycznego lub technicznego,

2.4.regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

VI.Polityka Cookies

W poniższej Polityce Cookies opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym sklepie internetowym, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą.

VII. Uprawnienia, zmiany oraz usuwanie danych osobowych

W każdej chwili możecie Państwo przeglądać, edytować lub usuwać własne dane w obszarze „Twoje Konto” podając adres e-mail i hasło. Jeżeli zapomnieliście hasła, prosimy o kontakt : w zakładce „Twoje Konto” na stronie logowania znajduje się zwrot „Nie pamiętam hasła”. Zwrot ten przekierowuje Państwo do formularza, który należy wypełnić oraz wysłać po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail. Wtedy na Państwa adres e-mail zostanie wysłane hasło zastępcze. Uwaga: Dla bezpieczeństwa nie należy podawać hasła osobom trzecim, należy zawsze wylogować się z konta osobistego po korzystaniu z witryny, a podczas procesu zamawiania należy korzystać z szyfrowania SSL, które zawsze oferujemy.

VIII. Prawo do informacji i sprzeciwu

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu w godzinach naszej pracy odpowiemy na każde pytanie w kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych. Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje odnośnie do przechowywanych u nas danych, prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do ochrony danych osobowych (e-mail kdybowska@pak.torun.pl). Jesteśmy również zobowiązani do korygowania, zapisywania oraz usuwania danych na Państwa życzenie, o ile inne przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych) nie stanowią inaczej.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcecie skorzystać z prawa sprzeciwu bądź zrezygnować z otrzymywania Newslettera wraz z innego rodzaju informacją handlową, prosimy o kontakt.

IX.Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.swiatwokolkuchni.pl. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.